Happy 90th birthday, Yogi: Enjoy 9 of Berra’s most profound ‘Yogiisms’