2017-18 Bundesliga Scores: Friday, November 24, 2017