Happy birthday! #USWNT star Sydney Leroux turns 25

Happy birthday! #USWNT star Sydney Leroux turns 25