Jason Kidd strips Lawrence Frank’s coaching duties