Season Series:

MEM leads Series 2-1
Gm 1: Sat, 11/2 Final
PHX 114
MEM 105
Gm 2: Wed, 12/11 Final
MEM 115
PHX 108
Gm 3: Sun, 1/5 Final
MEM 121
PHX 114
Gm 4: Sun, 1/26 6:00p ET
PHX
MEM