Season Series:

SAC wins Series 3-1
Gm 1: Wed, 10/24 Final
MEM 92
SAC 97
Gm 2: Fri, 11/16 Final
SAC 104
MEM 112
Gm 3: Fri, 12/21 Final
MEM 99
SAC 102
Gm 4: Fri, 1/25 Final
SAC 99
MEM 96