Season Series:

MEM wins Series 3-1
Gm 1: Mon, 10/22 Final
MEM 92
UTA 84
Gm 2: Fri, 11/2 Final
MEM 110
UTA 100
Gm 3: Mon, 11/12 Final
UTA 96
MEM 88
Gm 4: Fri, 3/8 Final
UTA 104
MEM 114