NASCAR community celebrates Steve Byrnes’ legacy on his birthday