Georgia boy Chase Elliott ‘chops on’ at Atlanta Braves game