Hot Seconds with Jax: Okaro White

Video Details

Jason Jackson quizzes the Miami Heat's Okaro White.