Kings say ‘nyet’ to Ilya Kovalchuk

By Helene Elliott
Los Angeles Times