Season Series:

MEM wins Series 3-0
Gm 1: Sun, 1/13 Final
MEM 83
TULN 79
Gm 2: Wed, 2/20 Final
TULN 76
MEM 102
Gm 3: Thu, 3/14 Final
TULN 68
MEM 83