Season Series:

DUKE wins Series 2-0
Gm 1: Sat, 2/24 Final
SYR 44
DUKE 60
Gm 2: Fri, 3/23 Final
SYR 65
DUKE 69