The Houston Texans are going to the postseason

The HBO reverse curse is going to help the Houston Texans.

More Buzzer Videos

More Buzzer Videos»