Bucks Fastbreak: Milwaukee dominates a potential ‘trap game’