THIS HARLEM SHAKE€ HAS A GIANT RABBIT ON A RIDING MOWER

Just when we thought the €œHarlem Shake€ couldn’€™t get any more ridiculous, our own Kenny Wallace released this version. It includes a shout out to his hometown of St. Louis, MO, as well as an appearance by the Easter Bunny and a very unlucky hockey puck. Enjoy!