Berthiaume on Hazen: ‘That’s an impeccable resume’